Đối đầu, Nối trong, Điện trở, Malaysia

Đối đầu, Nối trong, Điện trở, Malaysia